IKAR

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ? MÓJ PRĄD, PROGRAM CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOIZOLACYJNA

  • PROGRAM MÓJ PRĄD

 

Najpopularniejsza forma dofinansowania fotowoltaiki w Polsce. Drugi nabór wniosków trwa od 13.01.2020 roku do 18.12.2020 roku. Kolejny, trzeci nabór wniosków dla programu Mój Prąd zostanie prawdopodobnie uruchomiony w pierwszym kwartale 2021 roku.

Dotacja przysługuje właścicielom mikro instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Wartość dotacji wynosi 50% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż 5 000 PLN. Co ważne, dotacja może być połączona z dotacją „Czyste powietrze” oraz ulgą termoizolacyjną. Dotacja z programu Mój Prąd przysługuje każdemu właścicielowi instalacji fotowoltaicznej, po zakończeniu montażu oraz po wymianie licznika na dwukierunkowy.

 

  • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

Dotacja z programu „Czyste powietrze” jest dotacją bezzwrotną, przysługującą właścicielom budynków, którzy wykonali termoizolację budynku. Wartość dotacji wynosi 50% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż 5 000 PLN. Dotacja może być połączona z dotacją „Mój Prąd”. Przysługuje ona właścicielom budynków oddanych do użytkowania, po zakończeniu montażu instalacji, wraz z modernizacją kotłowni. Nabór wniosków o dofinansowanie z tego programu trwa do 2029 roku.

 

  • ULGA TERMOIZOLACYJNA

 

Ulga wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Art. 26h. 1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

  1. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
  2. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
  3. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

  1. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.
  2. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  3. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczyć od przychodu można maksymalnie 53 000 PLN. Kwota odliczana musi zostać pomniejszona o wartość otrzymanych dotacji. Przysługuje każdemu, kto poniósł wskazane niżej wydatki – między innymi montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Do wydatków podlegających odliczaniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wymieniono m.in:

   – materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

    – węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

    – kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

    – materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

    – materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

    – materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

    – wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

    – wykonanie analizy termograficznej budynku;

    – wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

    – montaż pompy ciepła;

    – montaż kolektora słonecznego;

    – montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

    – montaż instalacji fotowoltaicznej

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT DOFINANSOWANIA FOTOWOLTAIKI – ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z POLSKĄ GRUPĄ PRODUCENTÓW ENERGII ODNAWIALNEJ – IKAR

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami, nasi doradcy odpowiedzą na każde pytanie.

Numer telefonu

783-026-890
783-026-896

Napisz do nas

[email protected]